اجرای طرح خورشیدی passive در پروژه های ساختمانی

منظور از “انرژی خورشیدی passive ” ، عبارت است از جمع آوری و توزیع انرژی حاصل از نور خورشید با استفاده از ابزارهای طبیعی است. مفهوم ساده و فرایندی اجرای سیستم های انرژی خورشیدی passive ، ایجاد ساختمان هایی است که انرژی حاصل از نور خورشید را بشکل گرما، روشنایی، توان مکانیکی و برق در محل زندگی در دسترس قرار میدهد. انرژی خورشیدی passive بر پایه خورشید استوار است. هنگامی که تابش خورشید به سطح زمین میرسد، اشعه های آن می توانند جذب، منعکس و یا منتقل شوند. مواد شفاف، تابش خورشید را عبور می دهند، اما در عین حال،...