نقش گاز طبیعی در آینده انرژی پاک

برای دستیابی به اهداف مقابله با تغییرات اقلیمی، اصلاحات زیادی در سیستم های انرژی جهان ضروری است. که بدون شک دامن گیر سوخت های فسیلی خواهد شد. در مورد گاز طبیعی، خطوط لوله گسترده موجود، بیانگر زیرساخت های مهم  با اهداف بلند مدت است. علاوه بر این، منابع طبیعی گاز اثبات شده، یک دارایی عمده برای کشورها بشمار میرود. بنابراین، استراتژی هایی که همراستای اهداف اقلیمی بوده و در عین حال ازهزینه های اضافی در زنجیره ارزشی گاز طبیعی اجتناب کند، جذاب میباشند. گاز پاک یا هیدروژن تولید شده از گاز طبیعی، جایگزینی است که توجه زیادی را به خود...