انرژیهای تجدیدپذیر بر منابع غیر قابل تجدید استوار است

انرژی تجدیدپذیر بعنوان راه حل بلند مدت تغییرات آب و هوایی شناخته شده است. باعث شگفتی نیست اگر تلاش شود که انرژی مورد نیاز جهانی از منابع تجدیدپذیر تامین گردد و محققان حتی بصورت جدی، چشم انداز تغییر تمامی انرژی مصرفی اروپا به منابع تجدیدپذیر را تا سال ۲۰۵۰ دارند. اما موضوع این هست که انرژیهای تجدیدپذیر به منابع طبیعی وابسته هستند که به مقدار مشخص و محدودی بر روی زمین وجود دارند و این منابع بسیار تجدیدناپذیر هستند. عناصر کمیاب زمین که در تکنولوژیهای مختلف از جمله پنلهای خورشیدی و باطریها استفاده میشود شناخته شده میباشند. اگر چه این...