ساختمان سبز ایرانی

وقتی صحبت از ساختمان سبز میشود، عموما، تصور بر این است که این موضوعی مربوط به آینده هست، خصوصا در کشوری مثل ایران که با داشتن منابع فراوان انرژی فسلی، آنرا ارزان در اختیار شهروندان قرار میدهد. اما آنچه موجب میشود در چنین شرایطی، تلاش برای توسعه انرژیهای سبز در چنین کشوری آغاز و تداوم یابد، درک آینده ای است که ساختار آن دیر یا زود بر اساس انرژیهای سبز بنا خواهد شد و دیگر جایی برای سوختهای فسیلی به شکل کنونی نخواهد بود. پژوهشگاه مواد و انرژی ایران، ساختمان سبز خود را چند سالی هست که، بعنوان الگویی برای...