توربینهای بادی بزرگتر، مناسبتر

در صنعت توربینهای بادی، معمولا، بزرگ بودن بهتر است. این، میتواند هم بمعنی بزرگ بودن ابعاد توربین باشد و هم بمعنی بزرگی مزرعه بادی. آخرین پیشرفتها در این صنعت، توربینهای بادی حدود ۱۰ مگاوات را در دسترس قرار داده است که برای تامین برق مورد نیاز تعداد تقریبی ۲٫۲۱۰ خانه کافی میباشد. یک مزرعه بادی، با تعداد تنها چند توربین، میتواند برای تولید برق مورد نیاز یک شهرک کافی باشد. همچنین، مزرعه بادی بزرگ مثل مرکز انرژی بادی در کالیفرنیا با توان ۱٫۵۵۰ مگاوات، میتواند برای یک شهر کوچک، برق کافی تامین نماید. هرچه توربینهای بادی بزرگتر میشود، هزینه آنها...