تاریخچه نیروگاههای خورشیدی در ایران

استفاده از انرژی نور خورشید برای اکثریت در ایران از زمان ورود ساعتهای دیجیتال و ماشینهای حساب مجهز به سلولهای کوچک نوری موضوع آشنایی بود. اما استفاده گسترده از آن در جهت تامین برق به اواخر دهه ۶۰ بر میگردد. در ابتدا تجهیزات تولید برق خورشیدی بدلیل قیمت بالای آن، تنها جنبه تحقیقاتی و لوکس داشت که البته این ذهنیت لوکس بودن، علیرغم پیشرفتهای سریع و افت قیمتهای جهانی، همچنان پابرجا میباشد. شاید بتوان تلاشهای شرکت برق آفتابی هدایت نور یزد در تولید پنلهای خورشیدی را جزو اولین اقدامات اساسی در بومی کردن تجهیزات مرتبط با برق خورشیدی در ایران...