انرژی باد برای انجام کار

انرژی باد از هزاران سال پیش، توسط انسانها مورد استفاده واقع شده است. شواهد نشان میدهد که فنیقیها باد را، در ۴۰۰۰ سال پیش، برای به حرکت درآوردن قایقها استفاده میکردند. بعدها، ما انسانها از باد برای آرد کردن گندم و پمپاژ آب و نهایتا جهت تولید الکتریسیته استفاده کردیم. اما براستی باد چیست و از کجا پدید می آید؟ دلیل وزش باد چیست؟ باد، درواقع، جابجایی هوا، در جهتی مشخص،از نقطه ای به نقطه ای دیگر است. حرکت آب، تحت تاثیر جاذبه زمین، از بالا به پائین را بسادگی میتوان دید ولی عامل حرکت هوا چیست؟ هوا ترکیبی از...