تولید برق و حرارت ترکیبی (Combined Heat and Power)

ترکیب برق و حرارت که اختصارا” CHP نامیده میشود عبارت است از تولید برق و حرارت در یک سیستم ساده و با راندمان بالا. یک سیستم CHP، در عین حالی که تولید برق مینماید،  گرمای مفید قابل استفاده که از فرایند تولید برق حاصل شده را جذب مینماید. این فرایند با روشهای متداول تولید برق که در آنها، حرارت قابل توجهی بسادگی به هدر میرود متفاوت میباشد. در نیروگاههای ذغال سوز و گاز سوز امروزی، تا دو سوم انرژی مصرف شده هدر میرود، که اغلب به شکل ابری از بخار قابل مشاهده میباشد. CHP پربازده است با جذب حرارت اتلاف...