دسته: آبی

0

نیروگاههای آبی میکرو

برای نواحی دوردست، نیروگاههای کوچک قادر به تولید برق و تامین انرژی مورد نیاز آن نواحی می باشند. از این انرژی برای روشنایی، تلویزیون و ارتباطات خانهها، مدارس وکلینیکها و بهکارگیری ماشینآلات و تجهیزات، استفاده میشود. نیروگاههای کوچک چگونه کار می کنند؟ دسته تقسیم می ۴ میزان انرژی خروجی این نیروگاهها براساس میزان دبی و هد مشخص میشود. نیروگاههای آبی معمولاً به شوند: بزرگ  :۲ مگاوات و بالاتر کوچک: ۱۰۰ کیلو وات تا ۲ مگاوات میکرو : ۵ کیلو وات تا ۱۰۰ کیلو وات پیکو   : کمتر از ۱۰۰ کیلو وات هسته نیروگاههای آبی، توربین است که توسط آب به...

0

توربینهای آبی کوچک

محدوديت استفاده از منابع انرژی فسیلی به لحاظ فنی و اقتصادی ، افزایش نگرانی های زيست محیطی بواسطه  مصرف بی رويه استفاده از منابع انرژی فسیلی و  ازدياد جمعيت وهمچنین تلفات شبکه های برق، راندمان پايین نیروگاههای حرارتی همگی مباحثی هستند که يافتن راهکارهای مناسب در جهت حل معضلات انرژی به خصوص بحران زيست محیطی را اجتناب ناپذير میسازد. در اين راستا، يافتن روشهای اقتصادی برترو معرفی الگوهای جديد و دسترسی به انواع منابع انرژی تجديدپذير در تأمین نیازهای حال و آينده مورد توجه میباشد.  در نیروگا ههای حرارتی به ازای تولید هر سه کیلووات ساعت انرژی الکتريکی حدود يک...
ارسال